Big Tent Parkpop 30 juni 2019

Big tent definition is – a widely inclusive composition or character that allows people of differing backgrounds, opinions, and interests to be members of a group

Parkpop in het Zuiderpark in Den Haag bestaat al 38 jaar en trekt jaarlijks tussen de 200.000 en 300.000 bezoekers. Het is een gratis toegankelijk festival met diverse podia en stijlen, met een focus op pop en rock. Het idee is geboren om de festival zondag aan te vullen met een Big Tent. In deze tent wordt tussen 14.00 en 20.00 uur een gevarieerd programma geboden, te beginnen met optredens van (jonge) talenten uit Haagse wijken.

Doelstelling kernactiviteit Parkpop:

Het scheppen van optimale omstandigheden voor de realisatie van het jaarlijks terugkerend muziekfestival Parkpop Den Haag dat zowel een breed en divers publiek aanspreekt, alsmede actuele ontwikkelingen binnen de popmuziek en jongerencultuur onder de aandacht brengt en daarmede nieuwe doelgroepen aantrekt. Door laagdrempelig en kwalitatief hoogwaardig hedendaags muziekaanbod te bieden voor een breed publiek en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Parkpop kent drie kernfuncties:

  1. Presenteren van een overview van de hedendaagse popmuziek met het doel een breed publiek aan te spreken
  2. Bijdrage leveren aan de (inter)nationale positionering van de stad Den Haag als cultureel interessante gemeente
  3. Het professionaliseren van nieuwe muziekvormen

 

De positie die Parkpop inmiddels nationaal en internationaal bekleedt, biedt een goed platform om nieuwe trends en aankomend talent te presenteren aan een groot publiek en biedt hen daarnaast een veelheid aan media-aandacht.

De belangrijkste doelstellingen van de talententrajecten en additionele activiteiten van Parkpop zijn altijd ongewijzigd gebleven. Inzetten op waardering en behoud van eigenheid en personal empowerment, een kans geven om zich te presenteren, waardering te krijgen voor wat ze doen, zelfvertrouwen en zelfrespect ontwikkelen. De kracht van Parkpop zit in de breedte van het netwerk: van wereldmuziek tot urban, van gevestigd tot nieuwkomer, van non-profit tot commercieel en van podiumvoorziening tot producent. Waar Parkpop zich altijd bescheiden en ondersteunend heeft opgesteld, breekt nu een fase aan waarin zij, vanuit haar kracht, een werkelijke kwaliteitsimpuls wil geven aan de reeds bestaande talententrajecten.

Waarom talentontwikkeling?

Sommige jongeren zijn extra kwetsbaar omdat ze in ongunstige omstandigheden opgroeien, zoals een arm gezin of achterstandsbuurt, of omdat ze ouders hebben met een lage opleiding, zonder werk, met schulden of psychische problemen. De overheid streeft naar de ontwikkeling van hun talenten om risicojongeren toe te rusten voor sociale participatie en actief burgerschap.

Talentontwikkeling houdt een positieve benadering in: jongeren krijgen waardering voor iets waarin zij goed zijn en ze worden geholpen dat talent verder te ontplooien. Door de nadruk op talenten worden jongeren geprikkeld om zich in te spannen, verder te leren en initiatieven te nemen.

De conclusie van het rapport is dat talentontwikkeling jongeren kan motiveren om het beste uit zichzelf te halen, successen te boeken, daarop trots te zijn en zo de smaak te pakken te krijgen om hun prestaties te verbeteren. Talentontwikkeling kan de handelingsmogelijkheden vergroten, er ontstaan sociale contacten en het kan een positieve invloed hebben op het verdere leven.

(Bron: Nederlands Jeugdinstituut)

In het volgende programma onderdeel staat het boek centraal. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau (onderzoek 2016) gaat het hard met de ontlezing in Nederland. Dat is om een aantal redenen onwenselijk. Door schrijvers in contact te brengen met een groot (jong) publiek willen we het plezier van lezen in het spotlicht zetten. Met een signeersessie kan de schrijver direct contact maken met zijn lezer en andersom. Te beginnen met namen van grote schrijvers (in de zin van boekenverkoop) om aantrekkingskracht uit te oefenen op een publiek dat niet gewend is om boeken aan te treffen op een popfestival. De tieners en jongvolwassenen die boeken steeds vaker links laten liggen zijn de bezoekers van Parkpop. Ga je naar een popfestival, kom je thuis met een boek.

Waarom leespromotie?

Het afgelopen decennium liep het lezen in de vrije tijd verder terug. In 2006 las 90% van de Nederlanders minstens 10 minuten in de week; in 2016 was dit 72%. Lezen van papier geniet de voorkeur boven het lezen van schermen. Van de 50 minuten die Nederlanders gemiddeld op een dag in 2015 lezen is het grootste deel van papier (31 minuten). Vrouwen, ouderen en laagopgeleiden houden het meeste vast aan papierlezen. Dit blijkt uit het rapport Lees:Tijd Lezen in Nederland van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), waarin voor verschillende jaren dagboekgegevens van in totaal meer dan 11.000 Nederlanders zijn geanalyseerd. De studie beschrijft de stand van het lezen in Nederland: Hoeveel, wat, hoe en wanneer Nederlanders lezen. Ook belicht het de ontwikkelingen in het lezen in de afgelopen 10 jaar en de verschillen tussen bevolkingsgroepen. Er is een sterke daling in lezen onder tieners, jongvolwassenen en laagopgeleiden. 13-19-jarigen (tieners) en 20-34-jarigen (jongvolwassenen) lezen minder dan mensen die ouder zijn. Dit verschil is sinds 2006 groter geworden. Van de 65-plussers las in het afgelopen decennium steevast meer dan 90% in een week, terwijl het percentage lezers onder de andere leeftijdsgroepen daalde. De daling in lezers tussen 2006 en 2016 was het sterkst onder jongvolwassenen (van 87% naar 49%) en onder tieners (van 65% naar 40%). Het percentage lezers onder laagopgeleiden daalde sterker dan onder hoogopgeleiden. In 2016 geldt dan ook: hoe hoger het opleidingsniveau, des te hoger het aandeel lezers.

Waarom is lezen belangrijk?

Lezen is het cement van de samenleving. Het lezen van verhalen en gedichten helpt ons om sociaal te functioneren. Door fictie te lezen, kunnen we ons beter inleven, meer begrip opbrengen voor anderen en gemakkelijker nieuwe contacten leggen. De interactie met taal en tekst op zich heeft ook een positief effect. Wie in zijn vrije tijd voor het plezier leest – en dat kan óók non-fictie zijn – ziet zijn woordenschat en taalvaardigheid groeien en gaat daardoor weer vaker lezen.

Een grote leesvaardigheid is cruciaal voor Nederland als kennis- en informatie-economie. Er bestaat een positief verband tussen de geletterdheidsscores van een land en de langetermijngroei van het bruto nationaal product. Vaardige lezers vinden makkelijker een baan, verdienen een hoger salaris en hebben betere uitzichten op een succesvolle loopbaan. Ook is bekend dat er een negatief verband bestaat tussen laaggeletterdheid en het welzijn: laaggeletterde kinderen en volwassenen vertonen vaker risicohoudend gedrag en zijn minder gezond. Ze hebben weinig kennis van gezondheidskwesties, en de oorzaak daarvan is dat ze niet goed kunnen lezen.

Er wordt de laatste jaren steeds meer empirisch onderzoek gedaan naar de sociaalmaatschappelijke opbrengsten van het lezen. Het merendeel van de uitkomsten toont aan dat lezen, en dan met name het lezen van verhalen en gedichten, onze sociaal-emotionele ontwikkeling stimuleert. Zo blijken onze hersenen weinig onderscheid te maken tussen de ervaringen die we zelf meemaken en die waar we over lezen: op mri-scans is te zien dat dezelfde hersengebieden actief worden. Ons brein gebruikt bovendien dezelfde neurale netwerken voor het leggen van contacten met andere mensen en het begrijpen en interpreteren van verhalen. Dit verklaart dat iemand die vaak fictie leest, daar profijt van heeft in zijn sociale leven. Het inleven in de verhaalpersonages helpt ons om ons in te leven in mensen in het dagelijks leven.

Wie vaak leest in de vrije tijd wordt een steeds vaardiger lezer en gaat als gevolg daarvan nog vaker lezen. Zo versterken het vrijetijdslezen en de leesvaardigheid elkaar over en weer als een spiraal. Voor een veellezer is die spiraal positief. Maar iemand die weinig leest, ziet zijn of haar woordenschat en taalvaardigheid juist afnemen, en gaat als gevolg daarvan nog minder lezen hier pakt de spiraal negatief uit. Om de spiraal zo positief mogelijk te laten uitpakken, is het zaak mensen te stimuleren vaak voor hun plezier te lezen, want dat leidt tot een grote leesvaardigheid.

(Bron: SCP)

Selfie spot

De aanwezige schrijvers houden een meet-and-greet met de bezoekers en verkopen en signeren hun boeken.

Het derde een laatste programma onderdeel is stand up comedy. Een kunstvorm die veel mensen aanspreekt. Naar het einde van het festival toe moet de dynamiek toenemen. Stand up comedy heeft tempo, is humoristisch en brengt snelle conferences. We vermoeden dat mensen minder vreemd opkijken stand up comedy op een popfestival aan te treffen. Het kan bezoekers verleiden om na de korte showcases een kaartje te kopen van de artiest wanneer deze op een later moment in het theater optreedt.

Infrastructuur en techniek

We huren een tent 200 à 300 personen voor op het Parkpop terrein in het Zuiderpark. De tent zal toegankelijk zijn tussen 14.00 en 20.00 uur (tent zover mogelijk van andere podia verwijderd in verband met het geluid). In de tent een kraakvrij podium en er tegenover één grote tribune, die gedurende de hele middag en avond doorlopend vrij betreedbaar is via de achterzijde via één entree in de tent. De charme van Parkpop is ook dat het de bezoeker beweeglijk laat, men loopt heen en weer, op zoek naar de leukste act. Ook de cultuurtent moet aan dit sjabloon voldoen, met het personenverkeer aan de achterzijde van de tribune, om de optredens zo min mogelijk te storen.

(Beoogde) presentatie: Soundos El Ahmadi, gevat, tempo, herkenbaar

Tijdlijn

14.00 uur opening wethouder cultuur gemeente Den Haag Robert van Asten

Talentenshow

Haagse talenten vanuit de wijken presenteren zich. Familie en vrienden van de jonge artiesten in de dop komen mee. Enthousiaste woorden, bloemen en als beloning natuurlijk een boekenbon.

14.00 uur Jonge dichters. Diann van Faassen van het Haags Dichtersgilde geeft workshops poëzie op vijf scholen voor het voortgezet onderwijs (Dalton Den Haag, Edith Steincollege,  De Populier, De Vrije School en ISW Hoogeland in Naaldwijk) waarin de leerlingen in verschillende opdrachten eigen gedichten schrijven en leren performen. De beste leerlingen die naar voren komen in de workshop zullen dit uur hun eigen gedichten voordragen.

15.00 uur Rap Time Haags Hiphop Centrum (Stichting Aight).

De activiteiten van Aight zijn een waardevolle én duurzame investering in de talentontwikkeling van jongeren in de Haagse regio. Leerlingen krijgen er de kans hun talent te laten zien, zich verder te ontwikkelen en op een hoger niveau te komen. Het bieden van een podium – zoals in de Big Tent – maakt onderdeel uit van hun aanpak. Dit uur zullen verschillende talenten acte de présence geven met in de finale een topper uit eigen kweek.

 

Literair programma

16.00 uur, interviews door Soundos met, en voordrachten door dichters en schrijvers. We hebben opties op een aantal grote namen uit de Nederlandse literatuur:

Blok 2 16.00 – 18.00 uur
Literair programma
 
Ozcan Akyol  met Lévi Weemoedt
Abdelkader Benali  
Tommy Wieringa  
Nico Dijkshoorn voorbehoud vakantie
Esther Naomi Perquin of Ramsey Nasr of Tsead Bruinja

 

Stand up comedy

18.00 uur Haagse en landelijke namen op het podium, met beoogde gasten als:

Blok 3 18.00 – 20.00 uur
Stand op comedy
Noort, Verbaan, Bergsma en Sam en Julia muziek
Karel Kanits
Boozy de Kok
Martijn Oosterhuis
Wilko Terwijn
Jules Deelder met Boris van der Lek
 

 

Korte showcases van 10 à 15 minuten, Deelder en Van der Lek als royale uitsmijter.

DJ Ome Steef verbindt de optredens met elkaar.

Tot 20.00 uur einde programma.

Het waarom dit jaar voor het eerst de Big Tent op Parkpop hopen we met het bovenstaande duidelijk te hebben gemaakt. Dáár komt de doelgroep voor talentontwikkeling, dáár komen de jongeren die verleid kunnen worden om een boek of een e-reader op te pakken en met enige fantasie kun je stand up comedy best poppy literature noemen. Jazeker, het wordt een experiment, de Big Tent op Parkpop op zondag 30 juni 2019, maar we geloven er heel erg in.